Expedim els certificats mèdics necessaris per l'obtenció o pròrroga tant del carnet d'operador de grua torre com del carnet d'operador de grua mòvil autopropulsada