Les persones que facin us de les armes hauran d'estar en tot moment en condicions de controlar-les. En presència o proximitat d'altres persones hauran d'actuar amb la diligència i precaució necessària, i comportar-se de forma que no pugui causar perill, danys, perjudicis o molèsties a terceres persones o als seus béns. Tot això segons estableix l'article 147.1 del Reglament d'Armes, aprobat per Real Decret 137/1993, de 29 de gener (BOE. num 55).

En cap cas podran tenir ni utilitzar armes, ni ser titulars de les llicències o autoritzacions corresponents, les persones que, les seves condicions físiques o psiquíques ho impedeixin. Especialment aquelles persones per a les que la possessió i l'ús d'armes representin un risc propi o aliè.

Per a sol·licitar les llicències i autoritzacions especials d'armes, a més a més de la documentació requerida per a cada tipus d'armes, els interessats hauran d'acreditar la possessió de les aptituds psíquiques i físiques adequades i els coneixements necessaris sobre conservació, maneteniment i maneig de les armes. 

L'acreditació de les aptituts psíquiques i físiques necessàries per poder obtenir la concessió, així com la renovació de llicències i autorizacions especials per la tenència i ús d'armes, haurà de portar-se a terme mitjançant la presentació, a les oficines instructores dels procedimients, del corresponent informe d'aptitud. 

TIPUS DE LLICÈNCIES I VIGÈNCIA

Llicència tipus B (pistoles i revolvers)
Llicència tipus C (armes per a vigilància i guarderia)
Llicència tipus D (armes llargues ratllades per caça major)
Llicència tipus E (armes per tir deportiu i escopetas de caça)
Llicència tipus F (armes per ús en camps, polígons i galeries de tir)

Aquestes llicències d'armes tenen una vigència de 5 anys. A partir dels 60 anys però, encara que la vigència continua sent de 5 anys, els titulars hauran de passar reconeixement mèdic-psicotècnica amb una freqüència bianual i els majors de 70 anys anual

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INFORME PSICOTÈCNIC

  • DNI
  • Llicència d'armes 
  • 1 foto tamany carnet (només si caduca la llicència, en cas de visat, no és necessaria)

 

NOVETAT: Tramitem el VISAT des del centre mèdic, sense necessitat que es desplaci fins a la Guàrdia Civil! 

 

CONTACTAR O DEMANAR CITA

 

GAUDÍ CENTRE DE RECONEIXEMENTS

 

Passeig Sunyer 18 baixos
43202 Reus

Whatsapp: 717.190.149

Telèfon: 977756657 / 977 11 54 11

Email: reus@centresmedicsbonet.com

 

CENTRE MÈDIC OFICIAL ALT CAMP

 

C/ de la Vallvera 6 baixos

43800 Valls

 

Telèfon: 977614243

Email:valls@centresmedicsbonet.com

 

CENTRE MÈDIC IV TORRES

C/ Baró de les Quatre Torres 11 baixos

43002 Tarragona

 

Telèfon: 977215758 / 877021038

Whatsapp: 601041409

Email:tarragona@centresmedicsbonet.com

 

HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres

Matins: 9:00 - 13:00 h

Tardes: 16:00 - 20:00 h

 

CENTRES COL·LABORADORS

CENTRES COL·LABORADORS

CENTRES COL·LABORADORS

CENTRES COL·LABORADORS

CENTRES COL·LABORADORS

CENTRES ASSOCIATS

CENTRES COL·LABORADORS

CENTRES COL·LABORADORS

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Gaudí Centre de Reconeixements

Página web creada con IONOS Mi Web.